D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (des d’ara LSSIYCE), NAUTIC TARRAGONA S.A. manifesta que el domini www.nautictarragona.com és propietat de NAUTIC TARRAGONA S.A., amb CIF A43336569, i domicili a PORT ESPORTIU EDIFICI CLUB NÀUTIC, s / n, 43004 Tarragona (TARRAGONA).

Que NÀUTIC TARRAGONA consta inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA, al tom 791, foli 115, full número T-2844.

NAUTIC TARRAGONA S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, NAUTIC TARRAGONA S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de NAUTIC TARRAGONA S.A. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet de NAUTIC TARRAGONA S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de NAUTIC TARRAGONA S.A. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de NAUTIC TARRAGONA S.A ..

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer anomenat “Màrqueting” responsabilitat del NAUTIC TARRAGONA SA, CIF: A43336569 . La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a: PORT ESPORTIU EDIFICI CLUB NÀUTIC, s / n, 43004 Tarragona (TARRAGONA ), o bé, enviar un correu electrònic a recepcio@nautictarragona.com

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de NAUTIC TARRAGONA S.A. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme NAUTIC TARRAGONA SA, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per NAUTIC TARRAGONA S.A. per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de NAUTIC TARRAGONA S.A. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de NAUTIC TARRAGONA S.A.

NAUTIC TARRAGONA S.A. no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. NAUTIC TARRAGONA S.A. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.